Ponygestüt Haigerach

Daisy L


Hauptstammbuchstute
22.05.1990 - 2012
Nachkommen von Daisy:   Navaro v. Nidel
                                           Negro v. Nanduc
                                           Diavolo v. Dressboy
                                           Desiree v. Dressboy
                                           Darwinja v. Dressboy
                                           Diamant (Dobllino) v. Dressboy
                                           Dancing Queen (Maja) v. Dressboy
                                           Dakiri v. Dressboy
                                           Dunja v. Darlington
                                           D'Artagnon (Danjo) v. Darlington
                                           Diavolo I (Toni) v. Darlington